Reklamační podmínky

 Reklamační podmínky

 • kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku
 • pro usnadnění komunikace je vhodné použít reklamační protokol
 • kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná
 •  nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy
 •  kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi)
 •  lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu
 • zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní, doporučujeme zásilku pojistit
 •  prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení (informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí)
 • reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě, po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy
 • záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout
 • prodávající se zavazuje kupujícího informovat o vyřízení reklamace podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS, nebo telefonátu, nebylo-li dohodnuto písemně jinak
 • u oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů